Chúng tôi cam kết giao đúng hàng hoá khách hàng đặt đồng thời bồi hoàn 100% giá trị hàng hoá khi mất hàng./

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa hư hỏng, giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ hư hỏng của hàng hóa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra mất mát, hư hỏng nếu KH nhận không khai đúng thông tin sản phẩm hàng hóa.